البحث
Filters
Close

دستگاه جوجه کشی 84 عددی

$

دستگاه جوجه کشی محفظه ای است که درآن تمام شرایط لام برای تبدیل تخم مرغ به جوجه رعایت می شود.اصول کلیه ماشین های جوجه کشی،چه آنهایی که بسیار ساده و چه انهایی که بزرگ و دارای ظرفیت زیادی هستند یکسان است.در ماشین های جوجه کشی شرایط لازم از قبیل جرارت،رطوبت،تهویه و چرخش تخم مرغ تامین می شود.

دستگاه جوجه کشی محفظه ای است که درآن تمام شرایط لام برای تبدیل تخم مرغ به جوجه رعایت می شود.اصول کلیه ماشین های جوجه کشی،چه آنهایی که بسیار ساده و چه انهایی که بزرگ و دارای ظرفیت زیادی هستند یکسان است.در ماشین های جوجه کشی شرایط لازم از قبیل جرارت،رطوبت،تهویه و چرخش تخم مرغ تامین می شود.