جستجو
Filters
Close

فرماسايت (Formasite)

دسته داروئي : ضدعفوني كننده خوراك (ضد باكتري و ضد قارچ )
شكل داروئي : پودر مخلوط در خوراك
تركيب دارو : Propionic Acid - Paraformaldehyde - HSCAS
گونه هدف : دام ، طيور ، آبزيان
تومان

فرماسايت (Formasite)

مكانيزم اثر : فرماسايت با توليد گاز فرمالدئيد موجب اختلال در سنتزDNA  و RNAميكروارگانيسم و تغيير شكل  و تجزيه پروتئين ميكروارگانيسم ها و در نهايت نابودي آنها مي گردد .اسيد پروپيونيك با خاصيت شيميائي اسيدهاي كربوكسيليك مانع رشد و تكثير قارچها و باكتري ها مي گردد .كلسيم سديم آلومينوسيليكات هيدراته (HSCAS)با قدرت جذب بالا (Absorption)و اتصال به مايكوتوكسينها ,جذب  آنها را  از روده  كاهش داده  و  مانع  ازفعاليت مايكوتوكسينها  بخصوص  آفلاتوكسينها  و  پيشگيري  از مسموميتهاي قارچي شده  و نيز  آثار مفيدي در محافظت از حيوان در برابرمايكوتوكسيكوز را  بر قرار ميكند .

موارد مصرف :‌  پيشگيري و كنترل آلودگي هاي باكتريايي ، قارچي  ، ويروسي  و ممانعت از رشد مجدد آنها در خوراك دام ، طيور، آبزيان . ضدعفوني تجهيزات ، وسايل و خط توليد خوراك.

ميزان و روش مصرف :  600 تا 2500 گرم از فرماسايت در1 تن غذاي مورد مصرف دام ، طيور ، آبزيان  بطور يكنواخت ميكس گردد .در كارخانجـــات توليد پودر ماهــي و گوشت جهت كاهــش و كنترل بار ميكروبي و قارچي و TVN، بميزان 5 كيلوگرم در تن پيشنهاد مي گردد .جهت ضدعفوني  تجهيزات ، وسايل و خط توليد خوراك بميزان 5% از فرماسايت با كربنات كلسيم تركيب  وپس از عبور از مسيرهاي خط توليد مجددا از ماده فوق مطابق مقادير ذكر شده استفاده نماييد .

تداخل دارويي و زمان پرهيز از مصرف : ندارد .

موارد احتياط :  در هنگام مصرف از تماس مستقيم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگيري گردد.

در هنگام مصرف از دستكش و ماسك استفاده شود .  دور از دسترس كودكان قرار گيرد.

شرايط نگه داري : درب ظرف كاملا بسته باشد . در جاي خشك و خنك و دور از تابش مستقيم نور خورشيد نگه داري شود.

نوع  بسته بندي : كيسه 20 كيلوئي پلي اتيلن همراه با سطل و پاكت فويلي سه لايه 25 كيلوئي .

پروانه ساخت دارو  از سازمان دامپزشكي كشور: 89-142-S

مزاياي استفاده از فرماسايت  :

- ضد عفوني  خوراك دام ، طيور ، آبزيان .

     - كنترل و كاهش آلودگي هاي ميكروبي ، قارچي ، ويروسي و  پيشگيري از آلودگي مجدد  خوراك .

- كاهش و كنترل بار ميكروبي و قارچي و TVNدر پودر ماهي و گوشت .

- عامل ممانعت كننده از رشد قارچ ها و پيشگيري از مايكوتوكسيكوز .

- كاهش تلفات و افزايش خاصيت جوجه درآوري و نيز افزايش راندمان توليد در طيور تخم گذار.

- كاهش عوارض سقط جنين و اختلالات باروري ناشي از مايكوتوكسيكوز در دام .

- موجب محافظت خوراك و جلوگيري از تجزيه پروتئين در شكمبه مي گردد .

- كاهش ميزان PHو با  داشتن خاصيت باكتريسيدي ، مانع رشد باكتري ها در خوراك و دستگاه گوارش مي گردد .

- با اسيدي كردن دستگاه گوارش موجب كاهش باكتري هاي بيماريزا و افزايش باكتري هاي مفيد دستگاه گوارش

مي گردد در نتيجه عمل هضم و جذب مواد غذايي بهبود يافته و موجب بهبود ضريب تبديل و افزايش توليد مي گردد.

- مانند اسيدهاي كربوكسيليك خاصيت ضد باكتريايي داشته  و آثار تخريبي آن بر كپك ها و باكتري ها ناشي از اين است كه ميكروارگانيسم ها قادر به متابولايز نمودن تركيبات اسيدهاي آلي سه كربني نمي باشند.

- با اسيدهاي نوكلئيك ويروس ها واكنش داده آنها و  را نابود مي كند.

- داراي خاصيت Sublimation  مي باشد بدان معني كه مواد موثره به تدريج در خوراك فعال شده و آثار ضد ميكروبي و ضد قارچي  و در نتيجه حفاظت خوراك از عوامل بيماريزا را موجب مي گردد.

- ضد عفوني و پاكسازي خطوط و تجهيزات  كارخانجات خوراك و مكمل ؛ سيلوهاي خوراك  .

- برقراري سلامت مصرف كننده ، بدليل حذف عواملي مانند سموم مايكوتوكسينها در فرآورده ها و بافتهاي خوراكي (شير و .... )

- موجب كاهش هزينه هاي درماني و مصرفي دارو مي گردد.

- كمك به اجراي برنامه HACCPكه موجب ارتقاء سطح كمي و كيفي توليد مي گردد.

فقط مصرف دامپزشكي

فرماسايت (Formasite)

مكانيزم اثر : فرماسايت با توليد گاز فرمالدئيد موجب اختلال در سنتزDNA  و RNAميكروارگانيسم و تغيير شكل  و تجزيه پروتئين ميكروارگانيسم ها و در نهايت نابودي آنها مي گردد .اسيد پروپيونيك با خاصيت شيميائي اسيدهاي كربوكسيليك مانع رشد و تكثير قارچها و باكتري ها مي گردد .كلسيم سديم آلومينوسيليكات هيدراته (HSCAS)با قدرت جذب بالا (Absorption)و اتصال به مايكوتوكسينها ,جذب  آنها را  از روده  كاهش داده  و  مانع  ازفعاليت مايكوتوكسينها  بخصوص  آفلاتوكسينها  و  پيشگيري  از مسموميتهاي قارچي شده  و نيز  آثار مفيدي در محافظت از حيوان در برابرمايكوتوكسيكوز را  بر قرار ميكند .

موارد مصرف :‌  پيشگيري و كنترل آلودگي هاي باكتريايي ، قارچي  ، ويروسي  و ممانعت از رشد مجدد آنها در خوراك دام ، طيور، آبزيان . ضدعفوني تجهيزات ، وسايل و خط توليد خوراك.

ميزان و روش مصرف :  600 تا 2500 گرم از فرماسايت در1 تن غذاي مورد مصرف دام ، طيور ، آبزيان  بطور يكنواخت ميكس گردد .در كارخانجـــات توليد پودر ماهــي و گوشت جهت كاهــش و كنترل بار ميكروبي و قارچي و TVN، بميزان 5 كيلوگرم در تن پيشنهاد مي گردد .جهت ضدعفوني  تجهيزات ، وسايل و خط توليد خوراك بميزان 5% از فرماسايت با كربنات كلسيم تركيب  وپس از عبور از مسيرهاي خط توليد مجددا از ماده فوق مطابق مقادير ذكر شده استفاده نماييد .

تداخل دارويي و زمان پرهيز از مصرف : ندارد .

موارد احتياط :  در هنگام مصرف از تماس مستقيم با پوست ، مخاطات و چشم جلوگيري گردد.

در هنگام مصرف از دستكش و ماسك استفاده شود .  دور از دسترس كودكان قرار گيرد.

شرايط نگه داري : درب ظرف كاملا بسته باشد . در جاي خشك و خنك و دور از تابش مستقيم نور خورشيد نگه داري شود.

نوع  بسته بندي : كيسه 20 كيلوئي پلي اتيلن همراه با سطل و پاكت فويلي سه لايه 25 كيلوئي .

پروانه ساخت دارو  از سازمان دامپزشكي كشور: 89-142-S

مزاياي استفاده از فرماسايت  :

- ضد عفوني  خوراك دام ، طيور ، آبزيان .

     - كنترل و كاهش آلودگي هاي ميكروبي ، قارچي ، ويروسي و  پيشگيري از آلودگي مجدد  خوراك .

- كاهش و كنترل بار ميكروبي و قارچي و TVNدر پودر ماهي و گوشت .

- عامل ممانعت كننده از رشد قارچ ها و پيشگيري از مايكوتوكسيكوز .

- كاهش تلفات و افزايش خاصيت جوجه درآوري و نيز افزايش راندمان توليد در طيور تخم گذار.

- كاهش عوارض سقط جنين و اختلالات باروري ناشي از مايكوتوكسيكوز در دام .

- موجب محافظت خوراك و جلوگيري از تجزيه پروتئين در شكمبه مي گردد .

- كاهش ميزان PHو با  داشتن خاصيت باكتريسيدي ، مانع رشد باكتري ها در خوراك و دستگاه گوارش مي گردد .

- با اسيدي كردن دستگاه گوارش موجب كاهش باكتري هاي بيماريزا و افزايش باكتري هاي مفيد دستگاه گوارش

مي گردد در نتيجه عمل هضم و جذب مواد غذايي بهبود يافته و موجب بهبود ضريب تبديل و افزايش توليد مي گردد.

- مانند اسيدهاي كربوكسيليك خاصيت ضد باكتريايي داشته  و آثار تخريبي آن بر كپك ها و باكتري ها ناشي از اين است كه ميكروارگانيسم ها قادر به متابولايز نمودن تركيبات اسيدهاي آلي سه كربني نمي باشند.

- با اسيدهاي نوكلئيك ويروس ها واكنش داده آنها و  را نابود مي كند.

- داراي خاصيت Sublimation  مي باشد بدان معني كه مواد موثره به تدريج در خوراك فعال شده و آثار ضد ميكروبي و ضد قارچي  و در نتيجه حفاظت خوراك از عوامل بيماريزا را موجب مي گردد.

- ضد عفوني و پاكسازي خطوط و تجهيزات  كارخانجات خوراك و مكمل ؛ سيلوهاي خوراك  .

- برقراري سلامت مصرف كننده ، بدليل حذف عواملي مانند سموم مايكوتوكسينها در فرآورده ها و بافتهاي خوراكي (شير و .... )

- موجب كاهش هزينه هاي درماني و مصرفي دارو مي گردد.

- كمك به اجراي برنامه HACCPكه موجب ارتقاء سطح كمي و كيفي توليد مي گردد.

فقط مصرف دامپزشكي